Integritetspolicy för Svensk Konsultsjuksköterskeförening

1. Inledning
Svensk Konsultsjuksköterskeförening (SKSF) är åtagen att skydda integriteten och säkerheten för våra medlemmars och andra berörda parters personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och svensk lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar personuppgifter.

2. Personuppgifter som behandlas
SKSF samlar in och behandlar personuppgifter såsom namn, kontaktinformation, yrkesinformation och annan information som är nödvändig för föreningens verksamhet och medlemsadministration. Genom att bli medlem samtycker du till att dina kontaktuppgifter namn, e-postadress, fysisk adress och betalningsmedlem sparas hos vår tredje part för betalningar Stripe. Dina kontaktuppgifter sparas även på Svensk Konsultsjuksköterskeförenings servrar och skyddas med flerfaktorsautentisering. Söker du support via chatten på hemsidan samlas samma information in av vår supportpartner Tidio som räknas som tredje part. Den data som samlas in är chatthistorik och e-postadress. Din information sparas säkert på deras servrar och kan raderas närsomhelst av våra administratörer om du önskar. Svensk Konsultsjuksköterskeförening tar ansvar för dina personuppgifter och skyddar dem väl. Om vi skulle utsättas för en hackerattack kommer vi omgående att informera alla påverkade parter.

3. Syfte med behandlingen
Personuppgifter behandlas för ändamål som är nödvändiga för SKSF:s verksamhet, inklusive medlemsadministration, informationsutskick, evenemangsorganisation och andra legitima föreningsaktiviteter. All behandling av personuppgifter grundar sig på lagliga grunder enligt GDPR, såsom samtycke, avtal, rättsliga förpliktelser eller berättigade intressen.

4. Laglighet i behandling
I enlighet med artikel 6 i GDPR säkerställer vi att personuppgifter behandlas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Samtycke inhämtas när det är nödvändigt, och medlemmar har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke.

5. Säkerhet och skydd av personuppgifter
SKSF vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Vi säkerställer att endast behörig personal har tillgång till personuppgifter och att de är utbildade i dataskyddsprinciper.

6. Delning av personuppgifter
Personuppgifter delas inte med tredje part utanför SKSF utan medlemmarnas uttryckliga samtycke, såvida inte lagliga krav kräver sådan delning. Vårt mål är att så få personer som möjligt som representerar föreningen ska ha tillgång till dina fullständiga personuppgifter. Varje person som har åtkomst till personuppgifter har noga värderats om det är nödvändigt att denna person har åtkomst till personuppgifterna. När personuppgifter delas med leverantörer eller partners, säkerställer vi att de också följer GDPR och erbjuder motsvarande skyddsnivåer.

7. Rättigheter för de registrerade
Medlemmar och andra vars personuppgifter behandlas av SKSF har rättigheter enligt GDPR, inklusive rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling och dataportabilitet. Förfrågningar om dessa rättigheter behandlas vanligtvis inom en vecka och maximalt inom en månad.

8. Dataförvaring
Personuppgifter bevaras endast så länge det är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in. SKSF har rutiner för regelbundet granskning och radering av personuppgifter som inte längre är nödvändiga. SKSFs servrar finns i Frankfurt och skyddas med flerfaktorsautentisering, både med lösenord och krypterade lokalt förvarade nycklar.

9. Ändringar i integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan uppdateras för att återspegla ändringar i våra dataskyddspraktiker eller lagliga krav. Medlemmar informeras om väsentliga ändringar genom lämpliga kommunikationskanaler.

10. Kontaktinformation
För frågor relaterade till denna integritetspolicy eller behandlingen av personuppgifter inom SKSF, vänligen kontakta vår styrelse på hej@consultnurse.se.

Denna integritetspolicy är antagen av styrelsen för Svensk Konsultsjuksköterskeförening [240329] och är i kraft tills vidare.