Vad betyder avtalet med SKR för dig som konsultsjuksköterska

14 mar 2024

Ett monopolavtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regionerna har betydande negativa konsekvenser för konsultsjuksköterskor, särskilt när det gäller arbetsvillkor och ersättningar. Ett sådant avtal begränsar konkurrensen på den fria marknaden, vilket leder till att Svensk sjukvård dräneras på livsviktig kompetens. Detta påverkar patientsäkerheten.

Dessutom kan ett monopolavtal försämra kvaliteten på patientvården genom att minska mångfalden och flexibiliteten i arbetskraften. Konsultsjuksköterskor spelar ofta en avgörande roll i att tillhandahålla specialiserad vård och täcka upp vid personalbrist. Om deras villkor försämras kan det bli svårare att rekrytera och behålla högkvalificerad personal, vilket kan leda till brister i patientvården. En homogenisering av arbetsvillkoren kan också minska möjligheterna för konsultsjuksköterskor att anpassa sina arbetsuppgifter efter personliga och professionella behov, vilket kan begränsa deras bidrag till innovations- och förbättringsarbeten inom vården.

Slutligen kan monopolavtalet ha negativa konsekvenser för själva sjukvårdssystemet genom att minska dess anpassningsförmåga och effektivitet. I en miljö där regionerna är bundna till ett enda avtal, kan det bli svårare att snabbt anpassa sig till förändrade vårdbehov eller att effektivt hantera oförutsedda situationer som kräver snabba personaljusteringar. Detta kan leda till längre väntetider för patienterna och en ökad belastning på den fasta personalen, vilket ytterligare förstärker de negativa effekterna av ett monopolavtal på både vårdpersonal och patienter.